Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Mieke Havik Haptonomie te Heeze, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17241616. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Mieke Havik Haptonomie in het kader van haptotherapie binnen de praktijk.

I De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van:

  1. de kwalitatieve inhoudelijke persoonlijke zorg
  2. de administratieve verwerking van cliëntengegevens voor een geordende bedrijfsvoering
  3. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de praktijk rondom cliëntenbehandeling en -begeleiding.

Mieke Havik Haptonomie respecteert de privacy van alle cliënten en klanten van de praktijk en van de gebruikers van de website van de praktijk. De praktijk draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

II Privacyverklaring t.a.v. de diensten aan bezoekers van de website van ARH

1. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mieke Havik Haptonomie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mieke Havik Haptonomie niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link op onze site bereikbaar zijn. Mieke Havik Haptonomie raadt u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van de praktijk bent als de URL is gewijzigd.

2. De website van Mieke Havik Haptonomie staat onder beheer van Mieke Havik Haptonomie. De contactgegevens van Mieke Havik Haptonomie zijn te vinden op voornoemde site.

3. E-mail en adresgegevens die via een Contactformulier van de website aan Mieke Havik Haptonomie worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag.

4. Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij Mieke Havik Haptonomie.

5. Disclaimer ten aanzien van de privacyverklaring op de website: Mieke Havik Haptonomie is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

V Privacyverklaring t.a.v. cliënten en klanten van Mieke Havik Haptonomie

Wanneer u informatie aanvraagt bij, of zich aanmeldt voor de diensten van Mieke Havik Haptonomie – als cliënt of als opdrachtgever van begeleiding van medewerkers – vraagt de praktijk u om persoonsgegevens te verstrekken. De vraag om persoonsgegevens te verstrekken wordt altijd tot een minimum beperkt, met inachtneming van het doel van de informatie. Bij een informatieaanvraag wordt de vraag naar persoonsgegevens in principe beperkt tot NAW gegevens en email- en telefoongegevens, met het doel dat contact opgenomen kan worden om uw vraag te beantwoorden. Indien noodzakelijk voor het adequaat beantwoorden van de door u gestelde vraag, kan een korte toelichting op de gezondheidstoestand en eerdere begeleiding gevraagd worden i.v.m. het kunnen inschatten of Mieke Havik Haptonomie  de gevraagde dienst op de juiste wijze kan leveren. Indien er wordt besloten om een dienst af te nemen, dan worden via een intake-formulier de benodigde gezondheids- en verzekeringsgegevens gevraagd om de opstart van de begeleiding of behandeling adequaat voor te bereiden.

VI Gegevensverstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Mieke Havik Haptonomie. De praktijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst tussen u en de praktijk.

VII Beveiliging van gegevens

VII.1 Opslag gegevens

De gegevens die een klant of cliënt verstrekt, worden door de praktijk in een beveiligde omgeving opgeslagen. In overeenstemming met de wet AVG bewaart Mieke Havik Haptonomie uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, zoals die van 15 jaar voor dossiers (op grond van de WGBO) en 7 jaar van fiscaal noodzakelijke gegevens.

VIII Nadere specificatie van de omgang met uw gegevens

VIII.1 Wat gebeurt er met uw gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens:

• Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met Mieke Havik Haptonomie, worden de per mail verstrekte gegevens die nodig zijn voor dossiervorming aan het dossier toegevoegd.

• Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met Mieke Havik Haptonomie, wordt de bewaartermijn verlengd tot twee jaar na beëindiging van de begeleiding. In geval het begeleiding binnen de Haptotherapie betreft, worden de dossiers tot 15 jaar na afronding bewaard in het kader van de verplichtingen van de WBGO.

• Alleen Mieke Havik heeft toegang tot deze gegevens. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Uitgangspunt van Mieke Havik Haptonomie is dat de toestemming bij elk contactformulier vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig is.

IX Rechten

IX.1 Beëindiging registratie persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in administratie, mailinglijst of dossier in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u schriftelijk contact met de praktijk opnemen en een schriftelijk verzoek tot inzage, verandering of verwijdering indienen.
De praktijk zal in geval van een verzoek tot verwijdering uw gegevens vervolgens binnen een termijn van 3 maanden uit haar systemen verwijderen, behoudens in het geval dat er een wettelijke verplichting geldt om bepaalde gegevens nog te bewaren.

IX.2 Recht op overdracht van gegevens

Tevens heeft u recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Het verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.